Fókusz Takarék

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat

Termékcsoport navigáció

ATM és fiók kereső

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megújítása

Tudnivalók a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltéséről


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jogszabályi változások miatt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban Pmt.) történő megfelelés érdekében a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinknek (továbbiakban Társaság) meg kell újítaniuk a korábbiakban tett Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatukat. A Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megtalálható a honlapunkon, illetve jelen tájékoztató levelünk mellékletében is.

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni, és 2014. november 30. napjáig (legkésőbb 2014. december 31.-ig) részünkre eljuttatni.


Miért kell megújítani a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot (továbbiakban Nyilatkozat)?


A Társaság nevében eljáró, nyilatkozatot tevő cégjegyző(k) a korábbiakban hatályos jogszabálynak megfelelően nyilatkozhatott(ak) úgy, hogy az általuk képviselt Társaság a „saját nevében és javára jár el”. A Pmt. 2013. július 01. napján hatályba lépett módosításai értelmében a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni tényleges tulajdonosáról, megadva a tényleges tulajdonos(ok) családi és utónevét (születési nevét); lakcímét; állampolgárságát.
Fentiek miatt azon Ügyfeleink esetében, akik Nyilatkozata szerint a Társaság a „saját nevében és javára jár el” - nem állnak rendelkezésre teljeskörűen a ténylegesmagánszemély tulajdonosok törvényben előírt adatai.
 

A vonatkozó törvényi előírásnak történő megfelelés érdekében kötelességünk új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésére és a részünkre történő megküldésre felhívni Ügyfeleinket.


Mely Ügyfeleknek kell új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kitölteniük?


Mindazon jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Ügyfélnek szükséges megújítania a Nyilatkozatot, mely Ügyfél/Ügyfelek esetében nem áll(nak) rendelkezésre a nyilvántartásunk alapján a tényleges magánszemély tulajdonos(ok) törvényben előírt adatai. Az érintett ügyfélkört tájékoztatjuk (honlap, postai levél, személyes kommunikáció útján).


Mi a teendő a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megújítása érdekében?


Az Ön által kitöltött Nyilatkozatot

  • eljuttathatja személyesen a Fókusz Takarékszövetkezet bármely kirendeltségébe
    történő benyújtással, vagy
  • megküldheti postai úton, az Ön számlavezetését végző kirendeltség postacímére.
  • a Nyilatkozat személyesen is megtehető az Ön számlavezetését végző
    Takarékszövetkezeti kirendeltségen (elsősorban ezt javasoljuk)

Tájékoztatjuk, hogy a Nyilatkozatot csak a Fókusz Takarékszövetkezetnél bejelentett
cégjegyző(k) töltheti(k) ki és írhatj(ák) alá cégszerűen, a Fókusz Takarékszövetkezetnél bejelentett módon. A Nyilatkozat kitöltésénél kérjük, kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy valamennyi tényleges tulajdonos természetes személy(ek)re vonatkozó adatot teljes körűen adjon meg.

Mi a következménye, ha az Ügyfél nem tesz új Nyilatkozatot, vagy az határidőre nem érkezik meg a Fókusz Takarékszövetkezethez?

Amennyiben a kitöltött Nyilatkozat a Fókusz Takarékszövetkezethez 2014. december 31. napjáig nem érkezik vissza, a Takarékszövetkezet nem tudja végrehajtani a Pmt. által előírt kötelező ügyfél-átvilágítást 2014. december 31. napjáig. A Pmt. által előírt kötelező ügyfélátvilágítást elmaradása esetén a Fókusz Takarékszövetkezet a Pmt. 42. § alapján köteles az érintett Ügyfél ügyleti megbízásainak teljesítését megtagadni, és a további megbízások teljesítését a Nyilatkozat megtételétől függővé tenni.

Ki minősül tényleges tulajdonosnak? / Ki a tényleges tulajdonos?


Tényleges tulajdonosnak minősül:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik. A Ptk. 8:2. § (2) szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
e) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.


Mi a teendő, ha a Társaságnak nincs a törvényben előírt, meghatározott tényleges magánszemély tulajdonosa?


Ha egyértelműen megállapítható, hogy nincs olyan magánszemély, aki a fenti a)-b) alpontok szerinti meghatározásnak megfelel, úgy az e) alpont alapján a Társaság vezető tisztségviselőinek adatait kell megadni, mint tényleges tulajdonost.


Ki a vezető tisztségviselő? Hogyan kell feltüntetni a vezető tisztségviselők adatait a Nyilatkozaton?


A Ptk. 3:21. § alapján a cég, szervezet irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. Ilyen tisztségviselő(k) lehet(nek) például az ügyvezető(k).
Amennyiben egy vállalat, szervezet több vezető tisztségviselővel is rendelkezik, úgy mindegyik személyt fel kell tüntetni a Nyilatkozaton.
Amennyiben négynél több vezető tisztségviselővel rendelkezik a Társaság, úgy egy Nyilatkozaton nem fér el valamennyi vezető tisztségviselő nyilatkozata. Ebben az esetben a Társaságnak további Nyilatkozato(ka)t is ki kell tölteni és egyértelműen jelezni kell valamennyi Nyilatkozaton, hogy négynél több a vezető tisztségviselők száma az adott cégnél, ezért került több Nyilatkozat kitöltésre.
 

Kérdéseivel kérjük, keresse munkatársainkat a Fókusz Takarék kirendeltségein, akik
készséggel állnak rendelkezésére.

Köszönjük együttműködését!

Fókusz Takarékszövetkezet
 

 

Letöltés

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...