Fókusz Takarék

EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP)

Általános információk

Általános információk

EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP)

Az EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP) keretében a Fókusz Takarékszövetkezet és a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) között létrejött refinanszírozási keret-megállapodás feltételei alapján Bankunk kedvezményes, fix kamatozású, középlejáratú hitelt nyújt olyan kis- és közepes vállalatok számára, melyek export, vagy exportcélú beszállítói tevékenységet végeznek. A konstrukció alapján olyan exportcélú ügyletek előfinanszírozására van lehetőség, amelyek alapján a tényleges exportőr a számviteli szabályok szerinti export árbevételt realizál. A refinanszírozott hitelkeret elősegíti a vállalkozások közvetlen, vagy beszállítói tevékenységen keresztül történő közvetett áru- és szolgáltatás exportjának előmozdítását. A hitelt EUR devizanemben lehet igénybe venni, legalább 24, legfeljebb 60 hónapos futamidővel.


image

Terméknév:
2 éven túli exportcélú előfinanszírozó hitel az Eximbank refinanszírozásával
Előnyök :
• Az exportőr, illetve annak közvetlen beszállítója részére kedvezményes kamatozású forrást biztosít;
• A hitel kamata fix a teljes futamidő alatt, így a kamatköltség a törlesztés teljes idejére előre kalkulálható;
• Deviza árbevételt realizáló vállalkozások részére nincs árfolyamkockázat.

Finanszírozott vállalati kör: Olyan Magyarországon bejegyzett, export árbevételt realizáló gazdasági társaság és/vagy annak közvetlen beszállítója, melynek előző évi nettó árbevétele nem haladta meg a 15 Mrd forintot.
Devizanem: EUR
Finanszírozás célja: A hitelt áru és szolgáltatás export, illetve azt elősegítő áru és szolgáltatás beszállítói tevékenység előfinanszírozásához lehet igénybe venni.
Futamidő : 2-5 év
A felvehető hitelösszeg: Minimum 40.000 EUR (50.000 USD), maximum 10 millió EUR (13 millió USD), de maximum a finanszírozott éves export vagy beszállítói ügylet 75%-a.
Kamatozás: CIRR1 alapú, fix kamatozás, a hitel teljes futamidejére. A CIRR aktuális mértéke és az elmúlt időszakbeli alakulása megtekinthető az EXIM honlapján: http://www.eximbank.hu/szabalyzatok-kondiciok/CIRR-kamatlab/
Tőketörlesztés: 3 vagy 6 havonta egyenlő részletekben.
Kamatfizetés: 3 vagy 6 havonta, a tőketörlesztéssel összhangban.
Díjak:
• Maximum 0,5% egyszeri kezelési díj;
• Vállalati mérettől függően legfeljebb 750 EUR/1000 USD egyszeri monitoring díj.

Magyar származás igazolása: Az ügylet tárgyát képező termékek és/vagy szolgáltatások magyar származásának igazolása szükséges.
 


1CIRR (Commercial Interest Reference Rate): az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által havonta közétett, 2-5 éves futamidejű fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb. Aktuális mértéke és az elmúlt időszakbeli alakulása megtekinthető az EXIM honlapján:

http://www.eximbank.hu/szabalyzatok-kondiciok/CIRR-kamatlab/

Az export előfinanszírozó refinanszírozási hitelekről bővebb információt az EXIM honlapján talál

http://exim.hu/termekpaletta/bank/refinanszirozasi-konstrukciok/

A 15 Mrd. HUF nettó árbevételnél nagyobb méretű vállalatok, 10 M EUR-nál, vagy 13 M USD-nál nagyobb hiteligényét az Eximbank egyedi refinanszírozás alapján finanszírozhatja. Lehetőség van 2 évnél rövidebb futamidejű, továbbá a beruházási célú és utófinanszírozási ügyletek refinanszírozására is. Ez utóbbi a hazai export ügylet vevőjének nyújtandó hitellehetőség.


Ellenőrzés:
A refinanszírozási konstrukció az Eximbank és a Fókusz Takarékszövekezet között kötött sztenderdizált refinanszírozási hitelkeret-szerződés, egyedi ügyletek esetében egyedi refinanszírozási szerződések alapján működik. A finanszírozott exportügyletek megvalósulásának ellenőrzését, illetve a származékos kölcsön monitoringját a futamidő alatt a Fókusz Takarékszövetkezet végzi és arról az Eximbanknak rendszeresen beszámol. Az Eximbank ugyanakkor bármikor jogosult maga is előzetes értesítés alapján az exportőrnél helyszíni vizsgálatot végezni.
 

 

Ki igényelheti a hitelt

Ki igényelheti a hitelt

EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP)

Olyan, Magyar jog szerint legalább egy éve létrehozott és érvényesen működő, magyarországi székhellyel rendelkező, devizabelföldinek minősülő gazdálkodó szervezet:
• amelynek a számviteli szabályok szerint készített legutolsó éves beszámolójában szereplő nettó éves árbevétele nem haladja meg a 15 milliárd Ft összeget;
• amely finanszírozási igényét export vagy beszállítói szerződésekkel vagy export, illetve beszállítói keretszerződéssekkel igazolja, ennek hiányában a tervezett export volumenét, beszállítói forgalmát múltbeli árbevétel adatokkal, aktuális rendelésállománnyal és szándéknyilatkozatokkal alátámasztja;
• amely nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt vagy nem indult ellene ilyen eljárás;
• amelynek nincs 60 napot meghaladó lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
• amelynek nincs hitelszerződésből, bankgarancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő 30 napon túli lejárt tartozása;
• amely a finanszírozandó exportügylet teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik;
• amely nem folytat környezetvédelmi jogszabályba ütköző tevékenységet;
• amely az elmúlt három évben az államháztartás alrendszereiből, illetve EU forrásokból származó támogatások igénybevétele kapcsán minden szerződéses kötelezettségének eleget tett, vagy a rendelkezésre álló türelmi időn belül az elkövetett szerződésszegést orvosolta, illetve az esetlegesen igénybe vett tiltott állami támogatást az arra vonatkozó határozat kézhezvételét követően maradéktalanul visszafizette;
• amelynek főtevékenysége nem fegyver- és lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás vagy bármilyen pénzügyi tevékenység;
• részére a Lehívási Értesítő alapján folyósítandó Származékos Kölcsön és a Hitelprogramból bármely hitelintézet közreműködésével a 2013. április 1. és 2014. március 29. közötti időszakban, EUR-ban vagy USD-ben már folyósított valamennyi származékos kölcsön együttes összege nem haladja meg a 10.000.000,- (azaz tízmillió) EUR-t.
 

 

Hitel célok

Hitel célok

EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP)

A hitelcél megvalósulásának igazolása:
A finanszírozandó exportügylet / finanszírozandó beszállítói ügylet hitelcélnak megfelelő felhasználását utólag az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:
Áru-, illetve szolgáltatás export esetén:
• az exportőr eredmény kimutatása (amely igazolja az exportárbevétel elszámolását),
• exportszámlák összesítője.
Beszállítói ügylet finanszírozása esetén:
• eredmény kimutatás (amely igazolja az árbevétel elszámolását),
• beszállítói számlák összesítője.
 


Kizárt hitelcélok:
• re-export finanszírozása;
• a következő termékek exportjának finanszírozása:
- amelyek birtoklása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;
- katonai berendezés;
- környezetvédelmi előírásokba ütköző árucikk;
- feldolgozatlan mezőgazdasági termék;
• olyan termék finanszírozása, melyhez korábban Eximbank által refinanszírozott beszállítói hitel vagy export célú befektetési hitel is igénybevételre került;
• olyan relációba induló exportügylet finanszírozása, amely magyar jogszabályok vagy nemzetközi egyezmények alapján tilalom alá esik.
 


A magyar származás igazolásának módja:
• Áruexport előfinanszírozása, illetve beszállítói ügylet finanszírozása esetén a vállalkozás rendelkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (feldolgozott mezőgazdasági termék esetében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) területileg illetékes szerve által kiadott Magyar Származási Bizonyítvánnyal a finanszírozandó áruexport ügylet / finanszírozandó beszállítói ügylet tárgyáról árucsoportonként úgy, hogy azok lefedik a finanszírozandó exportügylet / finanszírozandó beszállítói ügylet keretében kiszállítandó áru értékének legalább 50 százalékát.
• Szolgáltatás export finanszírozása esetén a vállalkozás foglalkoztatottjainak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, és erről a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási szerve által kiadott igazolással rendelkezik.
• Beszállítói finanszírozás esetén szükséges a tényleges exportőr, vagy annak hiányában a Beszállító nyilatkozata, hogy a Beszállító által beszállított árut vagy nyújtott szolgáltatást az exportőr a finanszírozásba bevont exportálandó magyar áru előállításához, vagy szolgáltatás nyújtásához használta fel.
 

A magyar tartalom igazolásának módjáról bővebb információ az EXIM honlapján található:

http://exim.hu/szabalyzatok-kondiciok/bank/ugyfeltajekoztato-a-magyar-es-az-idegen-tartalomrol/
 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...