Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VISA kártyatársaság tervezett karbantartást végez 2018. szeptember 19-én 04:00 –05:30 óra között, valamint 2018. szeptember 25-én 04:00 – 05:30 óra között.

A karbantartás ideje alatt a VISA kártyákkal, a nem saját ATM és POS eszközön végzett tranzakciókban akadozás várható.

Megértésüket köszönjük.

Üdvözlettel
Fókusz Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP)

EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP)

Az EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP) keretében a Fókusz Takarékszövetkezet és a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) között létrejött refinanszírozási keret-megállapodás feltételei alapján Bankunk kedvezményes, fix kamatozású, középlejáratú hitelt nyújt olyan kis- és közepes vállalatok számára, melyek export, vagy exportcélú beszállítói tevékenységet végeznek. A konstrukció alapján olyan exportcélú ügyletek előfinanszírozására van lehetőség, amelyek alapján a tényleges exportőr a számviteli szabályok szerinti export árbevételt realizál. A refinanszírozott hitelkeret elősegíti a vállalkozások közvetlen, vagy beszállítói tevékenységen keresztül történő közvetett áru- és szolgáltatás exportjának előmozdítását. A hitelt EUR devizanemben lehet igénybe venni, legalább 24, legfeljebb 60 hónapos futamidővel.

Terméknév: 


2 éven túli exportcélú előfinanszírozó hitel az Eximbank refinanszírozásával
Előnyök : 

 

 • Az exportőr, illetve annak közvetlen beszállítója részére kedvezményes kamatozású forrást biztosít;
 • A hitel kamata fix a teljes futamidő alatt, így a kamatköltség a törlesztés teljes idejére előre kalkulálható;
 • Deviza árbevételt realizáló vállalkozások részére nincs árfolyamkockázat.

 

Finanszírozott vállalati kör: Olyan Magyarországon bejegyzett, export árbevételt realizáló gazdasági társaság és/vagy annak közvetlen beszállítója, melynek előző évi nettó árbevétele nem haladta meg a 15 Mrd forintot.
Devizanem: EUR
Finanszírozás célja: A hitelt áru és szolgáltatás export, illetve azt elősegítő áru és szolgáltatás beszállítói tevékenység előfinanszírozásához lehet igénybe venni. 
Futamidő : 2-5 év
A felvehető hitelösszeg: Minimum 40.000 EUR (50.000 USD), maximum 10 millió EUR (13 millió USD), de maximum a finanszírozott éves export vagy beszállítói ügylet 75%-a.
Kamatozás: CIRR1 alapú, fix kamatozás, a hitel teljes futamidejére. A CIRR aktuális mértéke és az elmúlt időszakbeli alakulása megtekinthető az EXIM honlapján: http://www.eximbank.hu/szabalyzatok-kondiciok/CIRR-kamatlab/ 
Tőketörlesztés: 3 vagy 6 havonta egyenlő részletekben.
Kamatfizetés: 3 vagy 6 havonta, a tőketörlesztéssel összhangban.
Díjak: 

 

 • Maximum 0,5% egyszeri kezelési díj;
 • Vállalati mérettől függően legfeljebb 750 EUR/1000 USD egyszeri monitoring díj.

 

Magyar származás igazolása: Az ügylet tárgyát képező termékek és/vagy szolgáltatások magyar származásának igazolása szükséges.
 

1CIRR (Commercial Interest Reference Rate): az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által havonta közétett, 2-5 éves futamidejű fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb. Aktuális mértéke és az elmúlt időszakbeli alakulása megtekinthető az EXIM honlapján:

 

http://www.eximbank.hu/szabalyzatok-kondiciok/CIRR-kamatlab/


Az export előfinanszírozó refinanszírozási hitelekről bővebb információt az EXIM honlapján talál

 

http://exim.hu/termekpaletta/bank/refinanszirozasi-konstrukciok/


A 15 Mrd. HUF nettó árbevételnél nagyobb méretű vállalatok, 10 M EUR-nál, vagy 13 M USD-nál nagyobb hiteligényét az Eximbank egyedi refinanszírozás alapján finanszírozhatja. Lehetőség van 2 évnél rövidebb futamidejű, továbbá a beruházási célú és utófinanszírozási ügyletek refinanszírozására is. Ez utóbbi a hazai export ügylet vevőjének nyújtandó hitellehetőség.


Ellenőrzés: 


A refinanszírozási konstrukció az Eximbank és a Fókusz Takarékszövekezet között kötött sztenderdizált refinanszírozási hitelkeret-szerződés, egyedi ügyletek esetében egyedi refinanszírozási szerződések alapján működik. A finanszírozott exportügyletek megvalósulásának ellenőrzését, illetve a származékos kölcsön monitoringját a futamidő alatt a Fókusz Takarékszövetkezet végzi és arról az Eximbanknak rendszeresen beszámol. Az Eximbank ugyanakkor bármikor jogosult maga is előzetes értesítés alapján az exportőrnél helyszíni vizsgálatot végezni.

 

Ki igényelheti a hitelt?

 

Olyan, Magyar jog szerint legalább egy éve létrehozott és érvényesen működő, magyarországi székhellyel rendelkező, devizabelföldinek minősülő gazdálkodó szervezet:

 

 • amelynek a számviteli szabályok szerint készített legutolsó éves beszámolójában szereplő nettó éves árbevétele nem haladja meg a 15 milliárd Ft összeget; 
 • amely finanszírozási igényét export vagy beszállítói szerződésekkel vagy export, illetve beszállítói keretszerződéssekkel igazolja, ennek hiányában a tervezett export volumenét, beszállítói forgalmát múltbeli árbevétel adatokkal, aktuális rendelésállománnyal és szándéknyilatkozatokkal alátámasztja; 
 • amely nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt vagy nem indult ellene ilyen eljárás; 
 • amelynek nincs 60 napot meghaladó lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; 
 • amelynek nincs hitelszerződésből, bankgarancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő 30 napon túli lejárt tartozása; 
 • amely a finanszírozandó exportügylet teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik; 
 • amely nem folytat környezetvédelmi jogszabályba ütköző tevékenységet; 
 • amely az elmúlt három évben az államháztartás alrendszereiből, illetve EU forrásokból származó támogatások igénybevétele kapcsán minden szerződéses kötelezettségének eleget tett, vagy a rendelkezésre álló türelmi időn belül az elkövetett szerződésszegést orvosolta, illetve az esetlegesen igénybe vett tiltott állami támogatást az arra vonatkozó határozat kézhezvételét követően maradéktalanul visszafizette; 
 • amelynek főtevékenysége nem fegyver- és lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás vagy bármilyen pénzügyi tevékenység;
 • részére a Lehívási Értesítő alapján folyósítandó Származékos Kölcsön és a Hitelprogramból bármely hitelintézet közreműködésével a 2013. április 1. és 2014. március 29. közötti időszakban, EUR-ban vagy USD-ben már folyósított valamennyi származékos kölcsön együttes összege nem haladja meg a 10.000.000,- (azaz tízmillió) EUR-t.

 

Hitel célok:

 

A hitelcél megvalósulásának igazolása:


A finanszírozandó exportügylet / finanszírozandó beszállítói ügylet hitelcélnak megfelelő felhasználását utólag az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:


Áru-, illetve szolgáltatás export esetén:

 

 • az exportőr eredmény kimutatása (amely igazolja az exportárbevétel elszámolását), 
 • exportszámlák összesítője.


Beszállítói ügylet finanszírozása esetén:

 

 • eredmény kimutatás (amely igazolja az árbevétel elszámolását), 
 • beszállítói számlák összesítője.
   

Kizárt hitelcélok:

 

 • re-export finanszírozása; 
 • a következő termékek exportjának finanszírozása: 
 • amelyek birtoklása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik; 
 • katonai berendezés; 
 • környezetvédelmi előírásokba ütköző árucikk; 
 • feldolgozatlan mezőgazdasági termék; 
 • olyan termék finanszírozása, melyhez korábban Eximbank által refinanszírozott beszállítói hitel vagy export célú befektetési hitel is igénybevételre került; 
 • olyan relációba induló exportügylet finanszírozása, amely magyar jogszabályok vagy nemzetközi egyezmények alapján tilalom alá esik.
   


A magyar származás igazolásának módja:

 

 • Áruexport előfinanszírozása, illetve beszállítói ügylet finanszírozása esetén a vállalkozás rendelkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (feldolgozott mezőgazdasági termék esetében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) területileg illetékes szerve által kiadott Magyar Származási Bizonyítvánnyal a finanszírozandó áruexport ügylet / finanszírozandó beszállítói ügylet tárgyáról árucsoportonként úgy, hogy azok lefedik a finanszírozandó exportügylet / finanszírozandó beszállítói ügylet keretében kiszállítandó áru értékének legalább 50 százalékát. 
 • Szolgáltatás export finanszírozása esetén a vállalkozás foglalkoztatottjainak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, és erről a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási szerve által kiadott igazolással rendelkezik.
 • Beszállítói finanszírozás esetén szükséges a tényleges exportőr, vagy annak hiányában a Beszállító nyilatkozata, hogy a Beszállító által beszállított árut vagy nyújtott szolgáltatást az exportőr a finanszírozásba bevont exportálandó magyar áru előállításához, vagy szolgáltatás nyújtásához használta fel.
   

A magyar tartalom igazolásának módjáról bővebb információ az EXIM honlapján található:

 

http://exim.hu/szabalyzatok-kondiciok/bank/ugyfeltajekoztato-a-magyar-es-az-idegen-tartalomrol/

 

Hirdetmények