Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles az igénybe vett szoláltatásokat és számlát ZÁROLNI.

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi linken elérhető, részletes tájékoztatót:

Tájékoztató a Kötelező Ügyfél átvilágítás rendjéről 2018.12.01-től
Tájékoztató természetes személy ügyfelek ismételt ügyfél átvilágításáról
Tájékoztató Jogi személy,Jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek ismételt ügyfél átvilágításáról

Üdvözlettel:
FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Fókusz Prémium számlacsomag

Magasabb forgalom elvárás esetén kedvezőbb kondíciók.

Ezt a bankszámlacsomagot 50 M Ft éves tartozik forgalom felett lehet igénybe venni. Amennyiben az előírt számlaforgalmat az ügyfél nem teljesíti, a takarékszövetkezet jogosult a kedvezményesen nyújtott szolgáltatások ellenértékével a vállalkozás számláját megterhelni. A csomag havi díja magába foglalja a havi zárlati költséget, a visszatartott kivonat előállítási költségét, és egy MasterCard Electronic Business Bankkártyát. Lehetőség van hirdetmény szerinti díj ellenében SMS és Internetbank szolgáltatás igénybevételére, illetve éves díj ellenében MasterCard Business bankkártya igénylésére.

 

Kapcsolódó szolgáltatások:

 

 • Számlanyitás
 • Számlavezetés
 • Kivonatküldés
 • Betételhelyezés
 • Átutalások indítása és jóváírása
 • Csoportos felhatalmazás és beszedés
 • Pénztári készpénz felvétel és befizetés
 • ATM készpénzfelvétel
 • ATM mobilfeltöltés
 • POS kereskedői vásárlás
 • POS bankpénztári készpénzfelvétel
 • SMS értesítések
 • VIBER átutalások indítása és fogadása
 • Internetbank szolgáltatás

 

Pénzforgalmi bankszámla: az a bankszámla, amelyet a számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása céljából vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan törvényben, vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve az a bankszámla, amely a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kerül megnyitásra.

Pénzforgalmi bankszámla nyitásához szükséges okmányok


A Számlavezető helynek a fizetési számlák megnyitását a hatályos pénzforgalmi rendelkezésekkel összhangban meghatározott igazoló dokumentumok, okmányok benyújtásához kell kötnie. Ennek megfelelően a Számlavezető hely pénzforgalmi számla nyitására kötelezett személy részére pénzforgalmi számlát csak akkor nyithat, ha az maradéktalanul bemutatta a számlanyitáshoz szükséges – alábbiakban részletezett – dokumentumokat:

 

Jogi személy, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében:

 

 • a nyilvántartást vezető szervezettől származó, a nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat) eredeti példánya, vagy közjegyző által hitelesített másolata
 • közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerinti alapító dokumentum (pl. társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat) olyan eredeti példánya, melyen a cégbíróság vagy - ha a társaság létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság (pl. Megyei Bíróság) igazolása szerepel a társaság bejegyzés (illetve módosítás) iránti kérelmének átvételéről (cégbírósági, hatósági érkeztetés), vagy az ügyfél létesítő okiratát is tartalmazó cégbíróság által elektronikusan aláírt elektronikus akta (e-akta). A számlanyitáshoz az alapító dokumentum cégnyilvántartás szerinti hatályos példányát kell benyújtani. (A hatályos példányról a cégbíróság elektronikus tanúsítványt bocsát ki, illetve a tanúsítvány alapján – az ügyfél külön kérésére - ügyvédi ellenjegyzéssel hitelesített papír alapú másolat készül)
 • közjegyző, vagy ügyvéd által hitelesített, 30 napnál nem régebbi, eredeti aláírási címpéldány, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját tartalmazó e-akta
 • adószámot és statisztikai számjelet igazoló 30 napnál nem régebbi okirat (amennyiben azt a cégkivonat nem tartalmazza) eredeti példánya, vagy közjegyző által hitelesített másolata

 

Nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében

 

 • közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerinti alapító dokumentum (pl. társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat) olyan eredeti példánya, melyen a cégbíróság vagy - ha a társaság létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság (pl. Megyei Bíróság) igazolása szerepel a társaság bejegyzés iránti kérelmének átvételéről (cégbírósági, hatósági érkeztetés). (A bejegyzés iránti kérelem befogadásáról a cégbíróság elektronikus tanúsítványt bocsát ki)
 • közjegyző, vagy ügyvéd által hitelesített, 30 napnál nem régebbi, eredeti aláírási címpéldány
 • ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának, akkor a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolata, amely tartalmazza az adószámot is. Ennek hiányában a NAV által visszaigazolt adóbejelentkezési lapot kell benyújtani az ügyfélnek, miután azt a NAV rendelkezésére bocsátotta


Általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat eredeti, vagy másolati példánya.

 

Pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett szervezet esetén - a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint – a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányok, iratok eredeti, hatályos példánya, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata.

 

Belföldi egyéni vállalkozó esetében

 

 • vállalkozói igazolvány (az 1998. július 1. után induló vállalkozónál az illetékes kamara állítja ki, 2000. november 1-jétől a vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző jár el)
 • a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát stb.) tartalmazó tanúsítvány (korábban alapított egyéni vállalkozásoknál a NAV által kiállított adóbejelentkezési lap)

 

Egyéni cég esetén

 

 • az egyéni vállalkozóknál feltüntetett okmányok, illetve
 • a cég cégjegyzését tartalmazó eredeti cégbírósági határozat
 • hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedély


Mezőgazdasági őstermelő esetén

 

 • a lakóhely szerint illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya)
 • eredeti őstermelői igazolvány
 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány

 

Vállalkozói számlacsomagok széles választéka. Alacsony havi díjak, ingyenes szolgáltatások. Bankkártya, korszerű elektronikus szolgáltatások: Electra, Internetbank, SMS.

 

 

Hirdetmények